Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Ode to Fall

Ode to Fall

(5) Oil on canvas, 30x30cm. 2019, 200€