Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Ode to Fall

Ode to Fall

(4) Oil on canvas, 60X80cm. 2019, 800€