Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Ode to Fall

Ode to Fall

(19) Oil on canvas, 0x30cm. 2019, 200€