Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Ode to Fall

Ode to Fall

(2) Oil on canvas, 80x120cm. 2019, 600€