Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Ode to Fall

Ode to Fall

(18) Oil on canvas, 60x80cm. 2019, 600€