Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Ode to Fall

Ode to Fall

(13) Oil on canvas, 60x80cm. 2019, 500€